Skip to main content

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuusamon Erä-Veikot ry
Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo
y-tunnus: 0186413-4

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Jarkko Ruhanen
Vanttajantie 6 B, 93600 Kuusamo
aleksi.dahlman@kev.fi
Puh. 040 148 5530

3. Rekisterin nimi

Verkkosivujen vierailijoiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu sivustolla tietokenttiä (lomakkeet) täyttäneiden verkkovierailijoiden osalta suostumukseen. Kun verkkovierailijat täyttävät tietokenttiä tällä sivustolla keräämme tiedot, jotka ovat näkyvissä tietokentissä sekä käytetyn laitteen IP-osoitteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus talkootyötuntien keruuseen tarkoitetun lomakkeen osalta on tilastoida talkootöiden osuutta ja jakautumista seurassa. Tapahtumien ilmoittautumislomakkeiden osalta henkilötietoja kerätään ja käsitellään tapahtumien ilmoittautumisten vastaanottamiseen ja tapahtuman järjestämiseen liittyvistä syistä (mm. osallistujien tunnistaminen, ilmoittautuneiden lukumäärän kerääminen tapahtuman suunnittelun tueksi, tulosten julkaiseminen). Matka- ja kululaskujen osalta tietoja kerätään, jotta pystymme maksamaan kyseiset laskut.

Lisäksi jokaisen verkkosivustolla vierailevan IP-osoite saatetaan tallentaa automaattisesti WordPress-verkkosivutyökalun toimesta mm. tilastointiin ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Talkootyötuntien keruuseen tarkoitetun lomakkeen perusteella muodostuva rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja sellaisista verkkovierailijoista, jotka ovat täyttäneet tietokenttiä:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Jäsenyys (kyllä/ei)

– Seuran jaosto/alaosasto

– Tiedot tapahtumasta, jossa henkilö on ollut vapaaehtoisena

– Työskentelyaika sekä työtehtävät

– Muut henkilön mahdollisesti itse antamansa tiedot

– Käytetyn laitteen IP-osoite

Tapahtumien ilmoittautumisten keruuseen tarkoitetun lomakkeen perusteella muodostuva rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja sellaisista verkkovierailijoista, jotka ovat täyttäneet tietokenttiä:

– Nimi

– Syntymävuosi

– Sukupuoli

– Huoltajan nimi (jos osallistuja alaikäinen)

– Huoltajan puhelinnumero

– Käytetyn laitteen IP-osoite

Matka- ja kululaskujen keruuseen tarkoitetun lomakkeen perusteella muodostuva rekisteri sisältää seuraavia (osittain tai kokonaan) henkilötietoja sellaisista verkkovierailijoista, jotka ovat täyttäneet tietokenttiä:

– Nimi

– Henkilötunnus

– Tilinumero

– Kulukuitit

– Muut ei yksilöivät tiedot

Evästeet

Sivustomme ei käytä evästeitä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Linkit muille sivustoille

Tämä sivusto sisältää linkkejä muille sivustoille (kaikki sivut, joiden verkkotunnus ei ala kev.fi/). Tällaisen linkin avaaminen johtaa toisen palveluntarjoajan sivulle ja linkin painaminen johtaa verkkovierailuun kolmannen osapuolen sivustolla (kuten jäsenkirjeen tilaaminen). Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön. Tämä kolmas osapuoli vastaa omalta osaltaan tietosuojaselosteestaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja, pois lukien IP-osoite, kerätään ainoastaan sellaisista verkkovierailijoista, jotka ovat täyttäneet tietokenttiä. Heidän henkilötietonsa saadaan heiltä itseltään. IP-osoite saatetaan kerätä automaattisesti jokaiselta verkkosivustolta vierailevalta laitteelta.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille ja muille laissa määritetyille tahoille. Henkilötietoja ei siirretä/toimiteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kukin palvelutarjoaja huolehtii omasta rekisterin suojauksestaan.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa

– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Oikeus peruuttaa suostumus

– Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella tietojenkäsittelyn ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn laillisuuteen.


Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen


– Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.


Oikeus vaatia henkilötietojen poistoa


– Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä poistaa tiedot siltä osin kuin niitä ei tarvita laillisten velvoitteiden tai muiden vastaavien tarkoituksien täyttämiseen. Jäljelle jäävät tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin.


Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle


– Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Muut tietosuojaselosteet:

Harrastamisen Kuusamon malli